_

POSTER SUNUM PROGRAMI

9 Mayıs Perşembe
Saat: 12.45-13.30
1. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ümmühan Çay - Doç. Dr. Habibe Koç Uçar

Bildiri No Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS13 Kandideminin Nadir Bir Klinik Formu: Cilt Tutumu İle Birlikte Pediatrik Lösemi Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Fatma Tuğba Çetin
PS30 Streptococcus Pneumonia serotip 3'e bağlı gelişen akut mastoiditli çocuk olgu
Sunumu Yapacak Kişi: Selime Teleke Kaymaz
PS31 Rekürren Leishmaniazis
Sunumu Yapacak Kişi: Fatma Kılınç
PS43 Fasioliazis: 4 Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Emel Bakanoğlu
PS45 Mef2c Sendromunda Yapılandırılmış Ergoterapi Müdahalesi
Sunumu Yapacak Kişi: Hale Nur Baş
PS72 Nadir Bir Lenfadenopati Nedeni Olarak Kedi Tırmığı Hastalığı; Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Dilara Dinler Irmak
PS89 Çocuk Hastada Antiepileptik İlaç Etkileşimine Bağlı Nöbet: Bir Olgu Raporu
Sunumu Yapacak Kişi: Yaren İleri
PS114 Blueberry Muffın Görünümü Olan Konjenital Sitomegalovirüs Enfeksiyonu:olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: İnci Batun Turhan


9 Mayıs Perşembe
Saat: 12.45-13.30
2. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşe Özkan – Doç. Dr. Merve Kılıç Çil

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS38 Allojenik Kemik İliği Nakli Sonrası Çocuk Hastada Gelişen Akut HBV Enfeksiyonu
Sunumu Yapacak Kişi: Nisa Nur Tapaç
PS42 Ewing Sarkomlu Çocuk Hastada Actinomyces Naeslundii Bakteriyemisi: Nadir Bir Olgu
Sunumu Yapacak Kişi: Emel Bakanoğlu
PS46 Boyunda Kitle ile Başvuran Nöroblastom Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Ali Barış Dağlıoğlu
PS55 Primer Maksilla Tutulumu ile Gelen Ewing Sarkom Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Lale Doğan
PS56 Pierre Robin Sekanslı Bir Olguda Akut Myeloid Lösemi
Sunumu Yapacak Kişi: Okan Zengin
PS76 Arc Sendromu ve Transfüzyon Gerektiren Anemisi Olan Yenidoğan Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Selin Hasırcı
PS87 Oral Propranolol Tedavisi İle İzlenen Bir İnfantil Hemanjiom Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Gülnar Talıblı
PS90 ALK (+) Epiteloid İnflamatuar Miyofibroblastik Sarkom Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Chichak Velieva
PS92 Üç Aylık Olguda Beyin Sapı Gliomu
Sunumu Yapacak Kişi: İlkay Çalışır
PS112 Aneminin Nadir Bir Nedeni: Blue Rubber Bleb Nevus Sendromu (BRBNS)
Sunumu Yapacak Kişi: Sena Balta


9 Mayıs Perşembe
Saat: 12.45-13.30
3. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Eda Mengen - Doç. Dr. Sinem Gökay Sarı

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS15 Diabetes İnsipidus Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Melek Şendağ Berk
PS28 COL1A2 GENİNDE SPLİCE-SİTE MUTASYON SAPTANAN OSTEOGENEZİS İMPERFECTA OLGUSU
Sunumu Yapacak Kişi: Gökçen Gezgin
PS36 Primer Amenore ile Başvuran 46, XY?li Bir Olguda Disgerminom
Sunumu Yapacak Kişi: Kayra Akın
PS78 Farklı Klinik Bulgular ile Seyreden Nadir Görülen Langerhans Hücreli Histiyositoz Vaka Serisi
Sunumu Yapacak Kişi: Ali Tunç
PS91 Düşme Sonrası Gelişen İntrakranial Kanama Sonrası Raslantısal Saptanan bir Metastatik Nöroblastom Olgusu Meriç Esen Şimşek Mullaoğlu
Sunumu Yapacak Kişi: Kübra Eren
PS104 Büyüme ve Gelişme Geriliği ile Başvuran Bir Wolf Hirschhorn Sendromu Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Elif Asım
PS107 Solunum Sıkıntısı Ayırıcı Tanısında Mİyokarditi Unutma
Sunumu Yapacak Kişi: Demet Korkmaz
PS41 Fusarium’un Etken Olduğu Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonlu Çocuk Olgu
Sunumu Yapacak Kişi: Emel Bakanoğlu


10 Mayıs Cuma
Saat: 12.15-13.00
4. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Mahir Serbes - Doç. Dr. Melih Hangül

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS21 Nicolau Sendromu; Enjeksiyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon
Sunumu Yapacak Kişi: Asena Ünal
PS53 Hematüri Şikâyeti ile Başvuran Renal Hücreli Karsinom Tanısı Alan Çocuk Olgu
Sunumu Yapacak Kişi: Başak Çolak
PS60 Nötropeninin Eşlik Ettiği Glikojen Depo Hastalığı Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Bedriye Ceren Kaşoğlu
PS85 Emzirme Sonrası Meme Başı Ve Areolalarda Hipopigmentasyon
Sunumu Yapacak Kişi: Tuğçe Esra Madenci
PS102 Hemogramda Dikkat Çekmeyen Eozinofili! Hipereozinofilik Sendrom: İki Olguya Yaklaşım
Sunumu Yapacak Kişi: İbrahim Arı
PS113 2 Ayrı Olguda İnsidental Saptanan Atipik Teratoid Rabdoid Tümör Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: Mehmet Arif


10 Mayıs Cuma
Saat: 12.15-13.00
5. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Sevcan Bilen - Doç. Dr. İlknur Aslan

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS24 Denizden Soframıza; Zehirli Balon Balığı: Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Dilan Onur
PS27 Ev Kazalarında Nadir Görülen Bir Durum: Uyluk Bölgesinde Tespit Edilen 8 cm'lik İğne Olgusu
Sunumu Yapacak Kişi: ERAY DOĞRU
PS54 Akut Anizokorinin İlginç Bir Nedeni: Trompet Çiçeği
Sunumu Yapacak Kişi: Kevser Gül Sezgin Doğru
PS67 Nadir Görülen Prezentasyonlarla Getirilen İki Ayrı Henoch-Schönlein Purpurası Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Aliye Kıdı
PS77 CK Yüksekliği İle Başvuran Olgularda Kalıtsal Metabolik Hastalık Ayırıcı Tanısı
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Yoldaş Çelik
PS79 Hemodiyaliz Hastalarında Sağ Kalp Yetmezliğinin Nadir Bir Nedeni: Edinilmiş Arteriyovenöz Fistül
Sunumu Yapacak Kişi: Çağla Çağlı Pişkin
PS97 Steroide Dirençli Nefrotik Sendromun Nadir Bir Nedeni: Nail-Patella Sendromu
Sunumu Yapacak Kişi: Zahide Orhan Ok


10 Mayıs Cuma
Saat: 12.15-13.00
6. Grup-Poster Alanı

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Fatma Derya Bulut - Doç. Dr. Sibel Yavuz

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
PS25 TEKRARLAYAN HERNİ İLE SEYREDEN MUKOLİPİDOZ TİP II OLGU SUNUMU
Sunumu Yapacak Kişi: Emine Ecem
PS26 Hipertriglisedeminin nadir bir nedeni: Lipoprotein Lipaz Eksikliği
Sunumu Yapacak Kişi: Cihan Aydeniz
PS29 Glutarik asidüri tip I olgu sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: HANDE AKGÜL
PS51 Şiddetli Gastrointestinal Tutulumun Eşlik Ettiği Bir Henoch-Schönlein Purpurası
Sunumu Yapacak Kişi: Utku Dönger
PS61 Kolestaz Etiyolojisinde Sık Görülen Bir Hastalık: Alfa-1 Antitripsin Eksikliği Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Elif Su
PS63 Kolestaz Etiyolojisinde Safra Asit Sentez Defekti Tip 1: Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: Gizem Göktürk
PS96 Safra Asit Sentez Defekti Tanılı Bir Olguda Hepatosellüler Karsinom
Sunumu Yapacak Kişi: Sakine Şeyda
Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler