_

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI

9 Mayıs Perşembe
Saat: 16.30-17.30
A salonu

Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Dr. Fatma Derya Bulut

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS12
PANDEMİNİN GÖLGESİNDE ÇOCUKLAR: COVID-19 İNFLUENZA'YA KARŞI: TEK MERKEZLİ RETROSPEKTİF KOHORT ÇALIŞMASI
Sunumu Yapacak Kişi: Emre Güngör
2
SS44
ASTIM ATAĞI GEÇİREN ÇOCUKLARIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Ezgi Çay
3
SS48
TÜRK LİSE ÖĞRENCİLERİNDE PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMININ YAYGINLIĞI VE UYKU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI İLE İLİŞKİSİ
Sunumu Yapacak Kişi: Ayse Oflu
4
SS81
DEPREM TRAVMASI SONRASI GELİŞEN PNÖMOMEDİASTİNUMUN YÖNETİMİ
Sunumu Yapacak Kişi: Selcan Türker Çolak
5
SS108
ORŞİOPEKSİ SONRASI UZUN DÖNEM KOMPLİKASYONLAR: NÜKS VE ATROFİ
Sunumu Yapacak Kişi: Kübra Eren


9 Mayıs Perşembe
Saat: 16.30-17.30
B salonu
Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Dr. Fadli Demir, Dr. Faruk Ekinci

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS10
SEREBRAL KREATİN EKSİKLİĞİ SENDROMLARI-TEK MERKEZ DENEYİMİ
Sunumu Yapacak Kişi: Kısmet Çıkı
2
SS16
NON-SPESİFİK NÖROLOJİK BULGULAR: AKUT DİSSEMİNE ENSEFALOMİYELİTİ UNUTMA!
Sunumu Yapacak Kişi: Ahmet Keçebaş
3
SS9
BRUSELLA TANILI ÇOCUK HASTALARDA TROMBOSİT SAYISI, ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE TROMBOSİT DAĞILIM HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Burcu Köşeci
4
SS71
GELİŞİMSEL PEDİATRİ POLİKLİNİĞİNE KONUŞMADA GECİKME ÖN TANISI İLE YÖNLENDİRİLEN 0-42 AY ARASI ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sunumu Yapacak Kişi: Gamze Hayran
5
SS86
DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİ TANISI İLE İZLENEN ÇOCUK HASTALARDA KLİNİK, GENETİK BULGULAR VE KOMPLİKASYONLAR
Sunumu Yapacak Kişi: Tuğçe Çabuk
6
SS99
EGZERSİZ İLİŞKİLİ TEKRARLAYAN SENKOPUN ÖNEMLİ BİR NEDENİ: KATEKOLAMİNERJİK POLİMORFİK VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ
Sunumu Yapacak Kişi: Anıl Atmış


10 Mayıs Cuma
Saat: 16:10-17:10
A salonu
Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Dr. Gülay Sezgin, Dr. Eda Mengen Uçaktürk

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS33
ÇOCUKLARDA OBEZİTE, VİTAMİN D VE TOTAL IGE İLE ALERJİ SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sunumu Yapacak Kişi: Bülent Güneş
2
SS59
İNVAZİV GRUP A STREPTOKOK ENFEKSİYONU GEÇİREN PEDİATRİK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Aslıhan Şahin
3
SS69
SUDA BOĞULMA NEDENİYLE ÇOCUK ACİLE BAŞVURAN HASTALARDA MORTALİTEYİ BELİRLEME SİSTEMİK İMMUN İNFLAMASYON İNDEKSİ VE LAKTAT
Sunumu Yapacak Kişi: Zeynep Tanyeli
4
SS74
YEDİ OLGUYLA MİTOKONDRİYAL NÖROGASTROİNTESTİNAL ENSEFALOMİYOPATİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
Sunumu Yapacak Kişi: Nazmiye TÜZEL GÜNDÜZ
5
SS84
ÇOCUKLARDA OBEZİTE DURUMUNUN AYAKTAN KAN BASINCI MONİTÖRİZASYONU VERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Melek Ödemiş
6
SS105
PLASMA PENTRAXİN-3 LEVELS AND ROLE İN CHİLDHOOD OBESİTY - IS İT ANTİ-INFLAMMATORY?
Sunumu Yapacak Kişi: Merve Uysal


10 Mayıs Cuma
Saat: 16:10-17:10
B salonu
Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Dr. Serhan Küpeli, Dr. Didem Gülcü Taşkın

Sıra No
Bildiri No
Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS40
ERGENLERDE AĞIR METALLER İLE KAN BASINCI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sunumu Yapacak Kişi: İzzet Erdal
2
SS18
ÇOCUKLUK ÇAĞI BRUSELLOZUNDA PRATİK BELİRTEÇLER OLARAK TROMBOSİT KİTLE İNDEKSİ, SİSTEMİK İMMÜN İNFLAMASYON İNDEKSİ VE NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI
Sunumu Yapacak Kişi: Hilal Koyuncu
3
SS57
ORAK HÜCRE KRİZLERİNDE TROMBOSİT AKTİVASYONU, İNHİBİSYONU YA DA ADEZİVİTESİ İLE KLİNİK BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Adnan Barutçu
4
SS58
KRONİK İMMUN TROMBOSİTOPENİLİ HASTALARDA DALAK TİROZİN KİNAZ EKSPRESYONU
Sunumu Yapacak Kişi: Rana İsmayilova
5
SS82
ÇOCUKLUK ÇAĞI PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİNDE YENİ BİR YÖNTEM: LAZER YARDIMLI ENDOSKOPİK PİLONİDAL SİNÜS TEDAVİSİ
Sunumu Yapacak Kişi: Burak Bal
6
SS111
AİLESEL HİPERKOLESTEROLEMİ VE HİPERTRİGLİSERİDEMİ TANILI HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sunumu Yapacak Kişi: Esra Kara
Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler